top of page

Våra kunder
NFO Sinus har fördelar i alla miljöer.

DeLaval
Läs mer

”Våra kunder sparar upp till 70 % energi med NFO Sinus”

Läs mer

”NFO, som enda produkt på marknaden, uppfyller alla våra krav på störningsfrihet och är dessutom mycket prisvärd”

- Tillverkningsindustri för mjölkproduktion

- Världsledande inom marin tillverkning

SAAB
Läs mer

”Patientsäkerheten måste sättas i första hand, därför har vi valt omriktaren NFO till alla våra sjukhus och vårdcentraler”

- Sjukvårdssektorn

Region Östergötland
ICA
NICOTRA Gebhardt
Chalmers
Läs mer

”Alla NFO-omriktare kunde placeras i den angränsande teknikbyggnaden, vilket är till stor fördel för vår driftpersonal”

- Lösningar för lagerkylning

Läs mer

”Frekvensljud existerar överhuvudtaget inte med NFO Sinus. Tysta fläktar, tysta frekvensomriktare och tysta motorer”

- Fläktteknik för bostäder

Läs mer

”Elinstallationen blev enklare och billigare då NFOn inte krävde skärmade kablar eller hade begränsningar i kabellängder”

- Nanoteknik-forskning i världsklass

Läs mer om vad våra kunder tycker om NFO-Sinus

DeLaval

DeLaval International

DeLaval utvecklar, tillverkar och distribuerar utrustning och kompletta system för mjölkproduktion och djurhållning. Företagets strategi är att kunna erbjuda sina kunder moderna och energieffektiva produkter. Ett långsiktigt samarbetsavtal har tecknats med det svenska företaget NFO Drives. Avtalet gäller årliga leveranser av den störningsfria frekvensomriktaren NFO Sinus, som ska användas för att varvtalsreglera elektriska motorer i DeLavals egna produkter t ex mjölkpumpar och vakuumpumpar.

– Kor är känsliga för jordströmmar och dessutom finns teknisk utrustning i stallar och omgivning, som är känslig för elektromagnetiska störningar, säger Tord Ringenhall.

- Vi har testat NFO-omriktaren under lång tid både i lab- och stallmiljö på gårdar runt om i världen och vet att den varken ger upphov till jordströmmar, lagerströmmar eller elektromagnetiska störningar. Därmed passar NFO Sinus väl in i DeLavals produktstrategi.

 

- Vi kommer nu att använda NFO-omriktaren för att styra alla våra vakuumpumpar men ser också en rad andra applikationer där vi kan dra nytta av den störningsfria tekniken, säger Tord Ringenhall.
 

Världsledande DeLaval, som är ett företag i Tetra Laval-gruppen, är verksamt på mer än 100 marknader och tillgodoser kunder som har ett boskapsbestånd från 1 upp till 50.000 djur. En central produkt är mjölkningsmaskinen, som finns i många olika versioner från den allra enklaste manuella standardmaskinen till avancerade automatiska mjölkningssystem och ”kokaruseller”.

DeLaval

– Med frekvensomriktare kan våra kunder spara upp till 70 % energi och med NFO Sinus, som har unika tekniska egenskaper, kan vi garantera att de får en helt störningsfri miljö, säger Tord Ringenhall, produktchef på DeLaval.

DeLaval AMRTM

DeLaval AMRTM är ett nytt roterande frivilligt mjölkningssystem med en kapacitet på 800 kor två gånger per dag. Systemet använder vakuumpumpar, som regleras med frekvensomriktare för att få tystare drift och minskad energiförbrukningen.

Anchor 1
SAAB

Saab Kockums

- NFO Sinus® är den första frekvensomriktare som har godkänts för marint bruk, säger Karl-Axel Olsson, Manager Electrical Systems vid Saab Kockums i Karlskrona.
 

– Efter omfattande tester, både i labb och till sjöss, har vi nu godkänt NFO Sinus® för användning i våra marina fartyg, berättar Karl-Axel Olsson på Saab Kockums i Karlskrona.

– Det är den första frekvensomriktare, som har blivit godkänd.

Saab Kockums, som är ett av världens ledande varv, tillverkar yt- och undervattensfartyg till marinen med smygteknik som specialitet. Fartygen har en mängd avancerad teknik, som är känslig för EMC-störningar.  All utrustning måste därför vara noggrant utprovad.

 

Ett riskmoment för fartygen är att de vid strid eller terroristattack kan utsättas för farliga gaser, t ex klorgas eller nervgas. Även i fredstid utgör gaser en risk vid brand eller olyckor i hamn. För att gasen inte ska tränga in i fartygen måste man skapa ett övertryck i kabinen. Det gör man genom att varvtalsreglera motorerna i ventilationssystemet.
 

– Tidigare har vi inte kunnat använda frekvensomriktare över huvud taget, säger Karl-Axel Olsson. – Alla omriktare har stört den känsliga utrustningen ombord och de har därför varit bannlysta inom marinen.
 

– I samband med en marknadsundersökning fick vi vetskap om frekvensomriktaren NFO Sinus. Vi testade den i vårt eget EMC-labb och blev imponerade av resultatet. Vi har även gjort omfattande tester till havs. NFO Sinus uppfyller alla våra krav på störningsfrihet och är dessutom mycket prisvärd.

SAAB KOCKUMS

Saab Kockums, som är ett av världens ledande varv, tillverkar yt- och undervattensfartyg till marinen med smygteknik som specialitet.

Anchor 2
Region Östergötland

- Elnätet inom sjukvården måste vara rent. Vi måste kunna spara energi utan att riskera störningar i vår medicintekniska utrust­ning, säger P-O Eliasson, som är Teknikutvecklare El på Landstinget i Östergötland.
 

– När en konventionell omriktare av PWM-typ installeras så märks det direkt på nätet. Jordströmmarna ökar över gränsvärdena i jordfels­övervakningen, som måste höjas för att få anläggningen att fungera. Det är inte acceptabelt.
 

Patientsäkerheten måste sättas i första hand och vi har därför valt omriktaren NFO Sinus® till alla våra sjukhus och vårdcentraler i landstinget. Den genererar inga jordströmmar och vi slipper därmed alla störnings­problem. Vi slipper också de irri­­terade tjutande motorljud, som alstras av PWM-omriktarna. Med NFO Sinus® får vi en både säkrare och tystare anläggning.
 

Inom Östergötlands läns landsting finns  Universitetssjukhuset i Linköping,sjukhusen i Norrköping och i Motala, ett stort antal  vårdcentraler, folktandvård och sjukhem.

"Patientsäkerheten måste sättas i första hand"

Östergötland

P-O Eliasson, Teknikutvecklare El på Landstinget i Östergötland.

Landstinget Östergötland

FOTO:GÖRAN BILLESON

Landstinget Östergötland

Anchor 3
ICA

ICA Fastigheter

- Med frekvensomriktarna kan vi nu styra fläktarna så att luftflödet anpassas till våra krav, säger Malte Enocson, fastighets­förvaltare på ICA Fastigheter.
- Det har resulterar i att vi fått en behagligare miljö och ett tystare ljud.

Genom att välja frekvensomriktaren NFO Sinus kunde vi dels utnyttja det befintliga oskärmade kablaget till fläktmotorerna, dels placera omriktarna på långt avstånd från motorerna, precis där vi vill ha dem, säger Malte Enocson, fastighetsförvaltare på ICA Fastigheter. – Installationen gick snabbt och enkelt samtidigt som omriktarna nu sitter i elcentralen, lätt åtkomliga för vår servicepersonal.
 

I Långeberga utanför Helsingborg ligger ett av ICAs största fryslager, med en yta på närmare 70 000 kvm. Lagret, som togs i bruk 2006, räknas som ett av Europas modernas lager för dagligvaruhandel. Här sker dagligen ett enormt godsflöde via lagrets 141 portar för att förse ca 700 ICA-butiker med frysvaror.

I den högsta delen av lagret är det 15 meter till tak. Där finns ett stort antal fläktaggregat som ska fördela den kalla luften så att temperaturen alltid ligger på en jämn nivå i hela lagret, runt minus 26 °C.
 

– I början hade vi stora miljöproblem med buller, drag och kastvindar från fläktaggregaten och beslutade därför att införa frekvensstyrning av fläktarna – dels för att förbättra arbetsmiljön dels för att spara energi, säger Malte Enocson, fastighets­förvaltare på ICA Fastigheter.
 

– Med frekvensomriktarna kan vi nu styra fläktarna så att luftflödet anpassas till våra krav. Vi har fått en behagligare miljö och ett tystare ljud. Alla NFO-omriktarna kunde placeras i den angränsande teknikbyggnaden på samma plats som övrig el/styrutrustning till industrikylan, vilket är till stor fördel för vår driftpersonal.

ICA

Malte Enocson Fastighetsförvaltare ICA

ICA

ICAs stora fryslager är 70 000 kvm.

ICA

I fryslagret är det 15 meter upp till tak där fläktaggregaten sitter.

ICA

ICAs fryslager i Långeberga räknas som ett av Europas modernaste.

 

Installationen var enkel då NFO-omriktarna kunde placeras i elcentralen på långt avstånd från fläktarna och det befintliga oskärmade kablaget kunde användas.

Anchor 4

LKE Lasershowteknik

Säkrare pumpstyrning med jordfelsbrytare

Med den störningsfria NFO-tekniken kan det tyska företaget LKE LasershowTechnik styra vattenpumpar på ett bättre sätt. Tidigare använde man konventionella frekvensomriktare, men hade då problem med att jordfelsbrytarna ideligen löste ut. Med frekvensomriktarna NFO Sinus slipper man alla avbrott och anläggningen blir betydligt säkrare.

LKE har lång erfarenhet av att använda frekvensomriktare i de anläggningar som man bygger runt om i världen – dels mobila anläggningar vid större events t ex stora jubileum och sportevenemang, men även stationära anläggningar i nöjesparker etc.

Frekvensomriktarna används utomhus för att styra pumpar, som skjuter upp vattenkaskader i olika höjd enligt ett designat program. Varje pump styrs med en frekvensomriktare och man använder olika storlekar – från 1,5 kW upp till 15 kW.

Vattnet belyses med laserljus så att olika effekter uppstår och man projicerar även bilder på vattenkaskaderna. Tillsammans bildar allt en spektakulär tillställning som syns över en hel stads- eller parkmiljö och brukar dra stor publik. Av säkerhetsskäl måste man använda jordfelsbrytare i denna typ av anläggning.
 

– Tidigare använde vi konventionella PWM-omriktare men då hade vi väldiga problem med att jordfelsbrytarna löste ut i tid och otid eftersom de har för höga jordströmmar, säger Matthias Kestler på LKE.  – När showen satte igång rasslade det som i ett flipperspel när alla jordfelsbrytarna löste ut. Vi var tvungna att ha en person på plats bara för att springa runt och återställa dem.
 

– Nu har vi använt NFO Sinus under en längre tid och är imponerade av tekniken, säger Matthias Kestler. – Med NFO-omriktarna slipper vi alla problem med jordströmmar och får en säkrare anläggning.
 

LKE
LKE

Varje  pump styrs med frekvensomriktare NFO Sinus. Då den är störningsfri kan jordfelsbrytare användas och därmed blir anläggningen mer säker.

NICOTRA Gebhardt

NFO Sinus - Tysta fläktar

Ventilation idag är så mycket mer än en fläkt som snurrar. Det handlar om behovsanpassning – skräddarsydda lösningar med reglerade luftflöden. Lösningar som t ex ger hyresgäster i flerfamiljshus maximal komfort, oavsett årstid. Nya, högre krav har därför inneburit att många gamla remdrivna fläktar i flerfamiljshus nu byts ut mot moderna, direktdrivna utrustade med varvtalsstyrning. Gebhardt Fläktteknik, som har sin allra största marknad inom bostäder, arbetar just nu för högtryck med dessa utbyten.
 

- NFO Sinus ligger helt i linje med vårt koncept, anser Basse Malmquist, som är försäljningsingenjör för Nicotra Gebhardt i Stockholm.

”Men det har inte varit helt problemfritt. Varvtalsstyrning med konventionella frekvensomriktare genererar störningar och kräver därför filter och skärmade motorkablar. I gamla fastigheter innebar det omfattande och kostsamma installationer. Idag kan vi komplettera dessa fläktar med NFO Sinus – en ny teknik som sätter helt nya gränser för vad en frekvensomriktare klarar av. NFO Sinus garanterar störningsfrihet. En störningsfrihet som innebär oskärmade kablar och inga radioavstörningsfilter. Fläkten byts ut och NFO Sinus kan anslutas till befintlig motorkabel. Detta är unikt.

Men det finns också en annan viktig aspekt: Det vi kallar frekvensljud. Ljudet som alstras i motorn vid all konventionell frekvensreglering. Detta problemet existerar överhuvudtaget inte med NFO Sinus. Tysta fläktar, tysta frekvensomriktare och tysta motorer – NFO Sinus ligger helt i linje med vårt koncept.”

Gebhardt Fläktteknik, Tyskland, en av Europas större fläkttillverkare med egen forskning, utveckling, design och tillverkning, köptes för några år sedan upp av det italienska fläktföretaget Nicotra och heter numera Nicotra Gebhardt.  Sedan många år är man även återförsäljare av styr- och reglerteknik och erbjuder kompletta lösningar inom HVAC till bostadsföretag, fastighetsägare och industrin, I Sverige har man försäljningskontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

NICOTRA Gebhardt

- NFO Sinus garanterar störnings-frihet, som innebär oskärmade kablar och inga radioavstörningsfilter, säger Basse Malmquist.

Anchor 5
492496_20200108020652_original.png
Metal Pipes

Störningsfria värmepumpar utan gnistbildning

SCM Ref är en tillverkande enhet inom Beijer Ref-koncernen som specialiserar sig på kyl- och värmepumpsutrustning för olika ändamål såsom industri, livsmedel, fastighet och komfort. Deras produkter inkluderar tekniska lösningar som kylaggregat, värmepumpar och pumpmoduler för distribution av kyla och värme.

När SCM Ref började använda PWM-omriktare för att reglera varvtalet på sina anläggningar, stötte de på EMC-störningar. De vände sig då till NFO Drives, som genom sin unika sinusteknik löste problemen med störningar och jordströmmar samtidigt som tillgängligheten ökades. Lösningen ledde också till en tystare kompressor och en störningsfri drift.

En viktig faktor som påverkade valet av NFO var att det inte uppstod gnistbildning över lagerna, vilket möjliggör användning av brännbara kylmedel som propan för värmepumparna. SCM Ref:s val av NFO sinus ledde till positiv feedback från deras kunder som i sin tur är slutkunder av NFO-omriktarna.

Wihlborgs, marknadsledande på kommersiella lokaler i Öresundsregionen, är en av kunderna som har dragit nytta av denna lösning. Genom att använda NFO:s frekvensomriktare har de fått personsäkra anläggningar utan jordströmmar och EMC-störningar, samtidigt som de sparar pengar på sikt genom minskade energikostnader och avbrottsfri drift. Detta är en hållbar lösning som överensstämmer med Wihlborgs företagspolicy. Lösningen har också gett dem högre COP, avbrottsfri drift av anläggningarna och en personsäker miljö. Janne, teknisk chef på Wihlborgs, uttrycker sin belåtenhet med lösningen från SCM Ref och NFO Drives.

Bild1.jpg

NFO Sinus kan säkert kombineras med värmepumpar som använder brännbara kylmedium då ingen gnistbildning uppstår över lagerna.

Oslo University Hospital

Över förväntan

- Resultatet med den störningsfria frekvensomriktare NFO Sinus blev över förväntan.

Det nya Rikshospitalet i Oslo byggdes 1997 och var då Norges största byggprojekt. Sjukhuset är försett med över 500 reglerade motordrifter för att luft och vatten ska kunna anpassas till aktuellt behov. Därigenom sparar man stora mängder energi.

Sjukhuset valde till en början att använda konventionella pulsbreddsmodulerade frekvensomriktare (PWM).  Redan efter en kort tid registrerade man en mängd problem, som alla var knutna till frekvensomriktarna: Elektronisk kringutrustning gick sönder, man fick lagerhaveri i elmotorerna, höga jordfelsströmmar samt haverier på själva omriktarna.
 

– På Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet, har vi bytt ut mer än 300 frekvens­omriktare av konventionell PWM-typ mot den störningsfria omriktaren NFO Sinus, säger Martin Olsen, som ansvarar för servicekontraktet på Rikshospitalet för Johnson Control.

– Efter bytet har vi sluppit alla de problem, som var knutna till PWM-omriktarna. Motorerna går tystare och alla jordströmmar är borta.
 

– Även problemen med lagerskador, som orsakades av PWM-omriktarna, har försvunnit. Att behöva byta lager någon gång per år blir ekonomiskt väldigt kännbart när man har 600 motorer i anläggningen.
 

NFO Sinus är den enda frekvensomriktaren på marknaden som uppfyller ”Medical Device-direktivet” för elektromagnetisk störning. Den kan därför användas på sjukhus utan skärmade kablar eller avstörningsfilter.

Oslo University Hospital

- Vi har bytt ut mer än 300 frekvens­omriktare av konventionell PWM-typ mot den störningsfria omriktaren NFO Sinus®, säger Martin Olsen, som ansvarar för servicekontraktet på Oslo Universitetssykehus HF för Johnson Control. 

Chalmers

Klart enklare utan skärmade kablar

- Tack vare NFO Sinus löstes våra driftproblem och vi har nu fått en både driftsäker och tyst anläggning, samtidigt som vi sparar mycket energi, säger Christer Andersson.

 

Christer Andersson är forskningsingenjör vid Chalmers Nanotekniklaboratorium i Göteborg: – Från början var pumparna direktanslutna till nätet, och vattenflödet styrdes med strypkranar. Det medförde att pumparna fick arbeta med max effekt och blev därmed utsatta för mycket slitage. Vid start och stopp blev det hårda slag i vattensystemet, som slog sönder flödesindikatorerna. För att lösa problemet sökte vi efter lämpliga frekvensomriktare med mjukstart.

– Då hela vår ventilationsanläggning är styrd med frekvensomriktare av konventionell typ, vet vi att de medför en hel del problem med oljud, elektriska störningar samt lagerskador i motorerna, fortsätter Christer Andersson.

– Vi fann då NFO Sinus. Det är en ny typ av frekvensriktare, som lämnar en ren sinusvåg. Med den kunde vi få en perfekt mjukstart samt rätt varv på pumparna utan de övriga driftproblemen och fick då en både driftsäker och tyst anläggning. En annan fördel gäller elinstallationen, som med den nya tekniken blir klart enklare och billigare då vi inte behöver skärmade kablar och inte har några begränsningar i kabellängder.

För att bedöma den rena ekonomin, förutom att pumparna bör få en klart längre livslängd, är besparingen av elkraft en mycket viktig faktor. Genom att styra alla pumpar med frekvensomriktare medför det en stor besparing av el. Vi beräknar att installationen är betald inom 1-2 år, avslutar Christer Andersson.


Elinstallationen blev klart enklare och billigare då NFO-omriktaren inte behövde skärmade kablar och inte hade några begränsningar i kabellängder. 

 

Chalmers Nanotekniklaboratorium vid Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap-MC2 innehåller superrena rum med mycket höga krav på fukt, temperatur och luftrenhet. Då hela verksamheten ska fungera så bra som möjligt ur miljösynpunkt, måste man noga kontrollera alla utsläpp och inte minst försöka optimera energiförbrukningen.

Luften från alla dragbänkar renas i scrubbrar där luften leds igenom en zon med vattenduschmunstycken och behandlas så att inga miljöfarliga ämnen kommer ut i naturen.

chalmers
chalmers

Elinstallationen blev klart enklare och billigare då NFO-omriktaren inte behövde skärmade kablar och inte hade några begränsningar i kabellängder. 

Anchor 6

VA-verket Karlskrona

Vi sparar mer än 50 % energi

- Genom att installera NFO Sinus kunde vi minska pumparnas energiförbrukning med mer än 50 procent, säger  projektledare Anders Nilsson, som leder projektet med den elektriska installationen på kommunens vattenverk.Karlskrona Kommun har genomfört flera energisparprojekt i kommunens vatten- och reningsverk där man bl a styr pumparna i råvattenbrunnarna med frekvensomriktaren NFO Sinus.
 

- Installationerna betalar sig snabbt, oftast på mellan ett och två år, fortsätter Anders Nilsson. – NFO Sinus var den enda omriktare som klarade de tekniska förutsättningarna i våra applikationer. - Vi tar upp grundvatten till våra vattenverk via råvattenbrunnar. Dessa pumpar sitter ofta på 50 m djup eller mer och avståndet till automatikskåpen är i vissa fall flera hundra meter. Tack vare att NFO-omriktarna kan installeras med oskärmat kablage och dessutom klarar långa  kabelavstånd kunde vi installera omriktarna i de centrala automatikskåpen. Därmed kunde vi utnyttja det befintliga kablaget och slapp en besvärlig och dyr nydragning av mer än 250 m skärmad kabel, som hade blivit fallet om vi valt konventionella omriktare.
 

- Dessutom kunde signalkabeln till nivågivarna ligga kvar tillsammans med kraftkabeln ner i brunnen utan att vi får några störningar i omgivande elektronisk apparatur”.
 

- Tidigare körde vi pumparna med motordrift, som stryptes med handventil. Det drog alldeles för mycket energi. Vi hade svårt att styra pumparna optimalt och dessutom riskerade vi att torrköra dem. Vi var ibland tvungna att åka ut till råvattenbrunnen för att ändra inställningen manuellt – nu kan vi sköta allt centralt.
 

- Även i våra reningsverk har vi stor fördel av att kunna placera NFO-omriktarna i automatikskåp på flera hundra meters avstånd från pumparna. Miljön är här mycket aggressiv med bl a svavelväte i luften men nu kan vi placera omriktarna i betydligt ”snällare” miljö.
 

- Det nya sättet att driva våra pumpar gör att vi fått en klart bättre funktion med högre driftsäkerhet samtidigt som vi sparar mycket energi”, säger Gunnar Pettersson, chef för elavdelningen på Karlskrona Vattenverk. – NFO Sinus är den enda omriktare som vi kunde installera på detta sätt. Vi har nu genomfört en del av projektet och ska fortsätta att energieffektivisera flera verk runt om i kommunen.

VA Karlskrona

- NFO Sinus är den enda omriktare som vi kunde installera på detta sätt, säger Gunnar Pettersson som är chef för elavdelningen.

VA Karlskrona

- Omriktarna kunde placeras centralt och  servicevänligt i vattenverket, säger projektledare Anders Nilsson.

VA Karlskrona

-Vi slapp besvärlig och dyr nydragning av ung 250 meter skärmad kabel så installationen betalades sig snabbt, säger Anders Nilsson. 

Jönköping university

Helt störningsfritt till lägre totalkostnad

- NFO Sinus var lite dyrare, men installationen blev betydligt enklare och vi slapp dra ny kabel i de äldre fastigheterna. Därmed blev totalkostnaden lägre, säger Mikael Falk, som är driftingenjör på Högskolefastigheter i Jönköping.

– När den nya högskolan byggdes ville man använda frekvensomriktare för att styra motorerna till fläktar och pumpar och därigenom spara energi, berättar Mikael Falk, som är ansvarig driftingenjör vid Högskolefastigheter i Jönköping. – Men det var viktigt att få en störningsfri funktion. Vi har mycket teknisk utrustning och även en hel del trådlös överföring inom området.

– Vi ville styra ventilationen i husen och hitta en lösning för att slippa dra dyra skärmade kablar genom fastigheterna, fortsätter Mikael Falk. – Då fann vi den svenska omriktaren NFO Sinus. Den var helt störningsfri och behövde, i motsats till de konventionella omriktarna, varken filter eller skärmade kablar. Det räckte med vanligt standardkablage. Omriktaren var lite dyrare, men installationen blev betydligt enklare och därmed blev totalkostnaden lägre.

– Speciellt fördelaktigt var det att använda NFO Sinus i de äldre fastigheterna. Där slapp vi att dra ny kabel och kunde använda de befintliga kablarna när vi installerade de nya omriktarna. På det viset sparade vi mycket pengar.

– Ett vanligt problem med konventionella omriktare är att de alstrar lagerströmmar, som orsakar slitage på motorlagren. Vi har några sådana omriktare till motorer, som har högre effekt än 15 kW, vilket idag är max för NFO Sinus. Men, trots att vi har potentialutjämnat alla fastigheter har vi ändå haft vissa problem från dessa PWM-omriktare. Från NFO Sinus har vi inte sett några sådana tendenser.

– Vi har nu haft NFO-omriktarna i drift i över fem år och de har fungerat helt bekymmersfritt.

Jönköping university

Mikael Falk, driftingenjör på Högskolefastigheter i Jönköping

Jönköping university

Högskolan i Jönköping ligger centralt vid Munksjön och består av flera nybyggda fastigheter samt en äldre fastighet med Hälsohögskolan. Man har även integrerat några anrika gamla industrifastigheter, som bland annat har omvandlats till ett modernt bibliotek.

Fastigheterna ägs av Högskolefastigheter i Jönköping AB.

Trioplast

Enklare installation med gammalt kablage

-  Vi fick lägre installationskostnad och säkrare drift. Och tyst miljö på köpet, säger Göran Pettersson som är elchef på Trioplast i Smålandsstenar.

- När den nya kylanläggningen skulle installeras i Norra Fabriken var det självklart för oss att välja frekvensomriktarna NFO Sinus då vi har bra erfarenhet från flera tidigare installationer, berättar elchef Göran Pettersson på Trioplast. – Kylanläggningen skulle placeras på taket men frekvensomriktarna, som styr motorerna, ville vi ha monterade i kylcentralens styrskåp.

 

- Om vi hade valt en konventionell typ av omriktare hade vi fått dra skärmade kablar från styrskåpet ända upp till taket, säger Göran. – Nu kunde vi använda vanliga standardkablar och behövde heller inga avstörningsfilter. På det sättet fick vi ner installationskostnaden väsentligt, samtidigt som vi fick en helt störningsfri anläggning. 

NFO Sinus används på flera ställen i fabriken. – Tidigare hade vi problem med utsugsfläktarna på taket, berättar Göran vidare. – De gamla motorerna där hade inbyggda omriktare av konventionell PWM-typ av ett välkänt märke, men motorerna blev för varma och vi hade ständiga driftstörningar. Genom att byta till NFO Sinus kunde vi placera omriktarna i styrskåpet, som har en betydligt lägre temperatur.  Det befintliga kablaget kunde användas och vi slapp därigenom en ny dragning av den mycket besvärliga kabelvägen. Efter bytet har slitaget på motorernas lager minskat, då det inte längre uppstår några lagerströmmar. Driftsäkerheten har höjts betydligt och idag fungerar allt bekymmersfritt.

- Dessutom är anläggningen tystare. Enligt lag är vi skyldiga att hålla oss under värdet 45 dB på natten. Men det var svårt med de gamla omriktarna och de närboende klagade på det vassa ljudet från vår anläggning. Efter bytet till NFO Sinus klarar vi kraven och våra grannar är nöjda.

 

 - Vi fick ner installationskostnaden väsentligt, samtidigt som vi fick en helt störningsfri anläggning, säger Göran Pettersson, elchef på Trioplast  

 

Trioplast i Smålandsstenar har runt 400 anställda och tillverkar sträckplast, som bl a används till ensilagebalar, s k ”rymdägg” inom jordbruket. Företaget ingår i gruppen Trioplast Industrier, som är Sveriges största polyetenföretag med mer än 3,3 miljarder i omsättning.

Trioplast

- Vi fick ner installationskostnaden väsentligt, samtidigt som vi fick en helt störningsfri anläggning, säger Göran Pettersson, elchef på Trioplast

Trioplast

Fortifikationsverket, Marinbas Karlskrona

Störningsfria omriktare - lösningen för radioskolan

- Nu kan vi spara energi i vår ventilationsanläggning, samtidigt som våra radiosändningar fungerar helt problemfritt, säger Mats Lundbergs på Fortverket i Karlskrona.

På radioskolan vid Marinbas Karlskrona tränar man under utbildningen sändning och avlyssning med olika typer av radioteknik. I samband med en totalrenovering av skolans lokaler för cirka två år sedan ville man energieffektivisera ventilationen. Man beslutade då att installera frekvensomriktare för att styra fläktarnas motorer.
 

– Genom tidigare erfarenhet vet jag att all radioteknik är känslig för EMC-störningar, säger Mats Lundbergs, som är SRÖ-ansvarig på Fortifikationsverket i Karlskrona. – Det är svårt att få en helt störningsfri miljö med konventionella frekvensomriktare – även om man använder filter och skärmade kablar enligt tillverkarnas anvisningar.
 

– Vi letade efter en lösning för att både få en energisnål ventilation och en störningsfri miljö och valde att testa om omriktaren NFO Sinus® skulle klara kraven, säger Mats Lundbergs. – Den använder en helt annan teknik, som ger en utspänning i form av ren sinus och behöver varken filter eller skärmade kablar för att bli störningsfri!
 

– Först installerades en omriktare på prov. Vi kunde då konstatera att våra radiosändningar fungerade helt problemfritt och beslutade att alla omriktare i huset skulle vara av samma typ. Totalt installerades nio omriktare. Nu har ventilationsanläggningen varit i full gång en tid och allt fungerar helt störningsfritt, konstaterar en nöjd Mats Lundbergs.
 

– NFO Sinus har även löst andra omriktarproblem åt oss, fortsätter Mats Lundbergs. – Vi har ett klädbytesförråd där vi blev tvungna att installera en separat ventilationsanläggning för att undvika att personalen fick allergiska problem. Först användes en konventionell omriktare för att styra fläktarna. Men det blev en kraftigt tjutande ton från fläktarna. Ljudet, som alstrades av frekvensomriktaren, upplevdes så besvärande att vi inte kunde ha ventilationen igång, Vi provade att byta till NFO Sinus. Det otäcka ljudet försvann direkt och vi fick en helt tyst ventilationsanläggning.

Marinbas Karlskrona

Bergendahls EL

Lönsamt med energispar i miljonprogrammet

- I äldre fastigheter är det betydligt enklare att energieffektivisera med störningsfri utrustning tack vare att man slipper all kabeldragning med dyra skärmade kablar, säger Mikael Janson på Bergendahls El. – En investering betalar sig ofta på mindre än ett år.

Det är mycket lönsamt att varvtalsreglera driften av fläktar och pumpar i fastigheter och energi­förbrukningen kan ofta minskas med 25% och ibland betydligt mer. Vid installation i äldre fastigheter, typ miljonprogrammet, kan installationen emellertid bli kostsam. – Då är det klokt att välja störningsfri teknik. Den är både enklare och billigare att installera samtidigt som man får flera fördelar, säger Mikael Janson på Bergendahls El Kungälv AB.
 

Bostadsområdet Björkås, som ligger i Kungälv utanför Göteborg, består av trevåningshus med drygt 300 hyresrätter. Fastigheterna ägs av fastighetsbolaget Förbo och byggdes i slutet av 1960-talet. De ingår i det så kallade miljon-programmet.

Fastigheterna värms upp med direktverkande el och ventileras med hjälp av utsugsfläktar på taket. Tidigare styrdes fläktarna med timer i tre fasta lägen: Avstängt, halv och full effekt. Man tog hänsyn till tid på dygnet, årstid och utetemperatur men energiförbrukningen blev trots det alldeles för hög.
 

Förbo beslöt att energieffektivisera de befintliga fläktarna och Bergendahls El fick i uppdrag att installera frekvensstyrning av motorerna. Men att installera vanliga s k PWM-omriktare i gamla hus kan bli både dyrt och besvärligt. De omges av många krångliga restriktioner på grund av risken med EMC-störningar och skärmat, dyrt kablage måste alltid användas.

Teknikerna på Bergendahls El valde ett nytt alternativ:

 

- Vi ville hitta den mest optimala lösningen och beslöt därför att installera störningsfri teknik med den svenska omriktaren NFO Sinus, säger Mikael Jansson, som jobbar på industriavdelningen på Bergendahls i Kungälv. – Den kan installeras med oskärmade kablar och vi kunde därmed använda det befintliga kablaget. Installationen blev då betydligt enklare än om vi hade valt konventionella omriktare.
 

- Med den störningsfria tekniken kunde Förbo spara energi samtidigt som de boende fick en bra miljö med bättre ventilation och utan risk för EMC-störningar på radio/TV, datorer, larm eller annan teknisk utrustning i huset, säger Mikael Jansson. – De fick dessutom en tyst och behaglig boendemiljö utan s k switchljud, som ofta uppstår då man använder konventionella omriktare.

Bergendahls El
bottom of page